Legion Maryi


Opiekun – ks. Dariusz Zalewski SAC


Legion Maryi jest apostolskim ruchem katolików świeckich. Powstał w Irlandii w 1921 r. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff, żyjący w latach 1889-1980, genialny działacz apostolatu świeckich. Obecnie Legion działa na wszystkich kontynentach świata. W Polsce Legion rozpoczął swoją działalność - dzięki inspiracji Anatola Kaszczuka - w 1948 r. Dopiero w latach osiemdziesiątych ub. wieku nastąpił rozkwit tego ruchu. W wielu diecezjach powstały liczne koła Legionu. Legioniści opierają swoją duchowość na pokorze i pobożności Maryi. Bóg pragnie zbawić każdego człowieka za pośrednictwem Najświętszej Pani. Maryja w tym dziele potrzebuje oddanych Jej ludzi.

Legioniści podejmując pracę apostolską, docierają do serc i dusz tych, których Matka Boża prowadzi do Swojego Syna. Celem Legionu Maryi jest uwielbienie Boga i zdobycie świętości jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską. Praca Legionu oparta jest na dyscyplinie wewnętrznej, wynikającej z poczucia obowiązku i głębokiej wiary.

Legion działa w parafii za zgodą swego księdza proboszcza i pod stałą opieką kapłana. Składa się z dwóch rodzajów członków: aktywnych, działający czynnie, oraz członków pomocniczych, którzy swoją codzienną modlitwą wspierają legionistów aktywnych. Legioniści, działający aktywnie, m.in. nawiązują kontakty apostolskie z ludźmi zaniedbanymi moralnie i religijnie, odwiedzają samotnych i chorych w domach, szpitalach i zakładach opieki społecznej, pracują wśród ludzi uzależnionych (np. alkoholicy, narkomani) spotykają się z więźniami, prowadzą dialogi z różnowiercami i osobami zagrożonymi przez sekty, organizują czuwania modlitewne przed Najświętszym Sakramentem, propagują idee orędzia fatimskiego, współpracują z legionistami z krajów sąsiadujących z Polską, prowadzą kolportaż prasy i książki religijnej, służą pomocą duchową wszystkim, którzy są w potrzebie.

Opiekunem Legionu Maryi w Polsce jest obecnie biskup pomocniczy Diecezji Płockiej Roman Marcinkowski.

W 1993 roku również przy naszej Parafii został powołany apostolat Legionu Maryi. Spotkania odbywają się we środę po Mszy Świętej wieczornej w sali na plebanii.
Na czele grupy stoi Prezydium, który tworzy: prezydent, wiceprezydent, sekretarz i skarbnik. Zasadniczym obowiązkiem legionistów jest pogłębianie życia wewnętrznego poprzez naśladowanie Maryi, zwłaszcza Jej pokory. Służą temu tematyczne rozważania zawarte w podręczniku formacji. Ponadto legioniści pielęgnują specjalne nabożeństwo do Matki Bożej i podejmują apostolat modlitwy. Częste uczestnictwo w Eucharystii utwierdza obecność Chrystusa w sercach. Szczególnym czasem są dla nas rekolekcje zamknięte. Rzeczywiste nabożeństwo do Maryi prowadzi w stronę apostolatu. Tak więc nawiedzamy szpitale, pomagamy ludziom zaniedbanym i opuszczonym, podejmujemy prace na rzecz parafii. Sprawozdania z wykonanych prac składamy na cotygodniowych spotkaniach formacyjno-modlitewnych. Szeregi Legionu stoją otworem dla wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro Kościoła. Błogosławiona Dziewica Maryja, Matka Kościoła jest Matką każdego z nas. Pod Jej sztandarami naprawdę warto służyć.